Information från Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 2018-03-12

Resan till Norge – ytterligare några platser finns


Hittills 60 kamrater anmälts sig till kamratresan till Norge 2018-08-30 –09-02.

Föranmälan sker genom att sätta in 500:- på postgiro  26 27 24-8.

Resterande belopp  4 100:- insätts på samma konto före den 30 juni. Tillägg enkelrum  1750:-

Varje resenär ansvarar för sin reseförsäkring, exempelvis återbetalning vid sjukdom mm.

Med hopp om en trevlig och minnesvärd resa

/Gunnar tfn 0733-14 75 82 alternativt gunnar.ohlsen@hotmail.com

Gunnar Ohlsén har bytt e-post adress:
gunnar.ohlsen@hotmail.com

Påminnelse
Medlemskap

Årsavgiften för år 2018 (100 kr): Betalas på samma postgiro konto 26 27 24-8.

Du som är ständig medlem och ej behöver betala årsavgift – ge istället ett bidrag till tidningsfonden!


Påminnelse
Årsmöte 2018

Hallands regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening kallar sina medlemmar till årsmöte.

Fredagen den 20 april kl 18.00 i aulan på Regementsområdet Lv 6.

Efter årsmötesförhandlingarna håller Historikern Pablo Wiking-Faria, Hallands kulturhistoriska
museum Varberg, föredrag om ”Kulknappen och Karl XII:s död”.

Kamratmiddagen (förrätt med lättöl/vatten, varmrätt med 1 glas vin, kaffe och kaka) kommer
att serveras c:a kl 20.00 på Officersmässen.

Anmälan till middagen görs genom inbetalning av 250 kr per person på postgiro konto 26 27 24-8.

Om anmälan avser flera personer måste samtliga namn anges. Inbetalningen skall vara föreningen
tillhanda senast fredagen den 6 april.

 

97 – års män kallar till möte 03-15

Påminner om fikaträff på torsdagen den 15 mars kl 09.30 på soldathemmet.

 

 

SMKR: Förslag till ny regionindelning

Ovan presenteras två olika skärningar på kopplingen till värdförband och region.
Kopplingen till värdförband  följer i stort den lista som är inlämnad som förslag till HKV.
Vissa smärre justeringar har gjorts.

Förslag till regionindelning med gränser som visas på kartan till höger presenterades under
regionala möten och kommer att tas upp under representantskapsmötet 2018 den 10 – 11 april.
http://smkr.org/Kamratf%C3%B6reningar/Indelning%20Gruppering%20Gr%C3%A4nser/Region-F%C3%B6rband-Kamratf%C3%B6rening.pdf

 

Vykort från år 1950

Det går att läsa på baksidan av kortet: ”Behållningen av försäljningen av dessa kort går
oavkortat till de frivilliga försvarsorganisationerna inom Halmstads försvarsområde”.

Kortet är stämplat 1950-06-07
Text & foto Peter Månsson

 

Nytt inlägg på KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN
Klarar kommunerna att hantera påfrestningar?

av Lars Björk

Sjukvården är en kritisk och avgörande funktion om landet skulle råka i krig. Här finns en omfattande förbättringspotential.

Under nyårsnatten drabbades Halmstad av omfattande elavbrott när brand utbrutit på Gamletullsbron vid Stadsbiblioteket. Viktigt meddelande sändes ut via SMS som bara nådde vissa personer.

Det som oroar mig är att Sveriges kommuner inte är förberedda på svåra påfrestningar och höjd beredskap.

Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, har på uppdrag av regeringen, gett ut planerings-
anvisningar i juni 2016:

Totalförsvarsplaneringen utgår från ett öppet väpnat angrepp på Sverige som inledningsvis kan ha ett intensivt
och snabbt förlopp. Det är troligt att konventionella och högteknologiska stridsmedel kommer att användas.

Cyberattacker och informationskrigföring är också en del i krigföringen.

Striden kan börja med bekämpning med fjärrstridsmedel och sabotageförband mot samhällsviktig verksamhet.

Risken för användning av kärnvapen, eller hot om detsamma, i regionala eller lokala konflikter kan komma att öka.
Detta bedöms gälla även i eller i anslutning till vårt närområde och måste därför beaktas i planering och förberedelser.

Mot bakgrund av detta behöver statliga myndigheter, kommuner, landsting och företag, öka sin förmåga att motstå
ett väpnat angrepp mot Sverige från en kvalificerad motståndare.

Har kommunerna påbörjat Totalförsvarsplanering? Svaret är sannolikt nej i de flesta fall – tyvärr.

Här några exempel:

 • el- och vattenförsörjning säkerställd inom kommunen
 • renovering och utbyggnad av normalskyddsrum och skyddade ledningscentraler
 • beredskapslager av olika förnödenheter
 • planering för omflyttning av civila inom kommunen, från osäkra/farliga områden
 • utnyttjandet av ”Hesa Fredrik” vid fara inklusive flyglarm, kompletterat med fungerande SMS larm.
 • undsättningsstyrkor, i en förstärkt Räddningstjänst, för att bistå ett stort antal människor
  i nöd (instängda i raserade hus mm)
 • omhändertagande av ett stort antal döda och skadade människor med akutintag och vård på
  tillfälliga platser inklusive vårdcentraler.
 • krigsplacering av viktiga kommunala befattningshavare
 • med mera

Varje kommun behöver inte framanalysera någon egen hotbild, den finns redan i ovan beskriven planerings-
förutsättning – utan istället koncentrera sig på att planera och öva kommunens olika enheter och personal
i syfte att kunna hjälpa invånarna på bästa sätt vid större påfrestningar och krigstillstånd.
Lars Björk är major
16 januari 2018
http://kkrva.se/klarar-kommunerna-att-hantera-pafrestningar/#more-14097

——————————————————————
Med Vänliga Hälsningar
Lars Björk
Styrelseledamot Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening